حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب تحت اسید سیتریک و فرآیندهای شستشوی الکترواسموتیک-Heavy metal removal from sewage sludge under citric acid and electroosmotic leaching processes

The heavy metals present in sludge are very harmful to the environment and the human body. It is necessary to remove them before sludge disposal. In this
study, an ex situ method for removing heavy metals from sludge using electroosmosis was designed, and experiments were conducted to study the effects of electroosmosis voltages (30 V, 40 V and 50 V), citric acid concentrations (0.03 mol/kg, 0.06 mol/kg, 0.09 mol/kg and 0.12 mol/kg) and the power supply (continuous and interrupted) on the removal rate of heavy metals (Cu, Cr, Cd, Zn and Pb). The study found that the combination of the citric acid pretreatment and electroosmosis can effectively improve the removal rate of heavy metals. An appropriate increase in the voltage and citric acid concentration can improve the removal rate of heavy metals. The best
combination was determined to be 40 V and 0.09 mol/kg. Under these conditions, the removal rates of Cu, Cr, Cd, Zn and Pb, were 14.39%-41.28% (continuous power
supply) and 21.78%-42.36% (interrupted power supply). The interrupted power supply effectively improved the removal rates of Cd and Zn but reduced the removal rates of Cr and Pb. The power supply mode had no significant effect on the removal rate of Cu.

دانلود مقاله

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید

سوال خود را مطرح کنید